Het oude Gemeentehuis

Toen in 1873 het Veenendaalse gemeentehuis in de Hoofdstraat in gebruik werd genomen, was het gemeentebestuur tot dan toe gevestigd in het vroegere Waaggebouw, dat naast het oude hotel De Korenbeurs aan de Markt stond. De ingebruikneming van het gemeentehuis aan de Hoofdstraat betekende een grote vooruitgang. Eerst was men van plan geweest om een nieuw gemeentehuis te bouwen, maar de prijs van f 25.000,– was veel te hoog. Daarom werd besloten Hoofdstraat 34 aan te kopen van eigenaresse Johanna van Schaick. Zij had in dit huis een kostschool gehouden. Het huis werd aangekocht voor f 9.500,– en in dat bedrag waren tevens de kosten van de verbouwing begrepen.

Het gemeentelijk personeel telde in die dagen slechts één persoon, die tegelijkertijd secretaris, ontvanger en bode was. Omdat het huis veel te groot was, werd geprobeerd er een kantoor van de P.T.T. in te vestigen, maar de toenmalige minister vond het huurbedrag te hoog. Besloten werd toen om er gedeeltelijk een burgemeesterswoning van te maken. In 1950 was het personeelsbestand van één ambtenaar gegroeid naar een kleine 100 ambtenaren, de politie meegerekend, maar het inwonersaantal was in die zelfde periode navenant gegroeid van 3800 naar 15.500. Tot 1923 bleef het pand burgemeesterswoning, toen werd de burgemeesterswoning op de Markt in gebruikt genomen. Burgemeester Van de Westeringh, die tot 1925 in functie bleeft, was de eerste burgemeester die er ging wonen.

Het eens zo grote pand aan de Hoofdstraat werd te klein. Dependances werden gevestigd op Hoofdstraat 92 en in het voormalige postkantoor aan het begin van de Kerkewijk. Al in 1950 werd gesproken over een nieuw te bouwen gemeentehuis, dat aan de Kerkewijk zou moeten komen op de plaats waar nu Bejaardencentrum De Engelenburgh staat. Hoewel de plannen al in een vergevorderd stadium verkeerden, zou het er toch niet van komen. In die jaren werd Veenendaal nog bestuurd door twee gemeentebesturen, namelijk van Stichts en Gelders Veenendaal. Toen werd echter al rekening gehouden met een annexatie van Gelders Veenendaal, die in 1960 daadwerkelijk een feit werd. Het aantal wethouders werd op dat moment uitgebreid van twee naar vier en het aantal raadsleden bedroeg negentien. De situatie in het gemeente huis werd steeds nijpender, maar het zou nog tot 1967 duren voor het nieuwe Raadhuis aan het Raadhuisplein in gebruik werd genomen.

Bron: Geschiedenis van Veenendaal deel I